Ens
 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -
Ens
 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -

Ampliació de la Residència Geriàtrica i centre de dia de Maldà, Fases I i II.

Estat: Adjudicació definitiva

ajuntament de malda

Informació General

 • Data de publicació de l'anunci: 14/11/2014 13:16 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 23/12/2014 20:25 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  ajuntament de malda
 • Impulsor:
  ajuntament de malda
 • Tipologia: contracte d’obres
 • Tramitació: ordinaria
 • Tipus de procediment: procediment negociat sense publicitat o consultes
 • Tipus de valoració d'ofertes: diversos criteris
 • Descripció T.V.O: Criteris objecte de valoració: - Preu: fins a 10 punts - Millores: fins a 40 punts - Ampliació termini de garantia: fins a 3 punts - Designació d'equip tècnic: fins a 3 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 03/12/2014 20:00 Horari: dilluns a divendres 11:00 a 13:00 i 17:00 a 20:00
 • Obertura d'ofertes: 04/12/2014 20:15
 • Lloc de publicació: SEU ELECTRONICA (WEB) 14/11/2014

Lloc de presentació

 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: No es requereix classificació. Cal donar compliment als articles 74 a 79 del TRLCSP, ens els termes establerts al plec de clàusules administratives particulars.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 167.965,34 €
 • Import iva: 35.272,72 €
 • Garantia provisional: no

Lloc d'informació

 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa