" Construcció de Sala de Vetlles " En data 29 de novembre de 2016, es va procedir a l' obertura de la documentació obrant en el sobre 1 - documentació administrativa.


Acta documentació administrativa-sobre 1

NORMATIVA

  • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
  • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa